Przewiń stronę

Polityka prywatności

 

1.O nas

ALUMASTER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000311086, ma kapitał zakładowy 170 000,00 złotych, posługuje się numerami:  NIP 879-256-78-72 i Regon 340470745, w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI zwana jest „Administratorem” (dalej: „Administrator”, „my”/„nas”/„nasze”).

Jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od Pani/Pana lub na Pani/Pana temat („Pani/Pan”, „Pani/Pana”). Ponieważ̇ nasza siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z europejskimi przepisami w dziedzinie ochrony danych i innymi obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

2. Czym są̨ dane osobowe?

Dane osobowe to informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Pani/Pana jako osoby fizycznej („pośrednio” czyli w połączeniu z innymi informacjami) w oparciu o elementy takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer Pesel, numer telefonu czy niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

 

3. Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy większej ilości ani innych rodzajów danych osobowych niż̇ te, które są niezbędne do realizacji odnośnych celów. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w myśl zapisów niniejszej Polityki prywatności, chyba że wyraził(-a) Pani/Pan odrębną zgodę na inne użytkowanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli będziemy planować́ wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych za Pani/Pana zgodą w celach innych niż̇ te określone w takiej zgodzie, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, po czym - jeśli wyda Pani/Pan stosowną zgodę - przystąpimy do przetwarzania danych w przedmiotowych innych celach.

 

1. Dane osobowe

Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe niezbędne w zakresie realizacji naszych usług / świadczeń. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu czy adres e-mail, NIP, numer rachunku bankowego. Wykorzystujemy dane do komunikacji z Panem/Panią, przedstawienia oferty usługowej, naszych warunków i regulaminów, zawarcia i realizacji umowy, dokonania rozliczeń finansowych. Dane osobowe i treść́ komunikacji wykorzystujemy również̇ do odpowiadania Panu/Pani na pytania pojawiające się w czasie kontaktu.

 

2. Zobowiązania prawne i obrona prawna

Możemy być́ zobowiązani do wykorzystywania i archiwizacji danych osobowych w celach prawnych i związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów — np. w celu zapobiegania przestępstwom, wykrywania ich, prowadzenia dochodzeń, przeciwdziałania utracie danych i oszustwom oraz zwalczania innych przejawów nadużywania naszych usług i systemów IT. Mamy również̇ prawo do wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych w celu wywiązania się z wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kontrolnych, zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony i wykonania naszych praw, zabezpieczenia naszej prywatności, zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu bądź́ ochrony mienia innych osób.

 

3. Korzystanie z internetowej strony („Portal”)

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się również̇ do korzystania z naszej strony internetowej http://alumaster.pl („Portal”), odnośnie do następujących elementów związanych z prywatnością.

- Pliki dziennika: W Portalu gromadzimy dane, w tym dane osobowe, które są ogólnie dostępne na temat Pani/Pana urządzenia, kiedy łączy się ono z Internetem. Dane te obejmują między innymi adres IP (adres protokołu internetowego), rodzaj i wersję systemu operacyjnego i przeglądarki, a także – o ile to możliwe – producenta i model urządzenia oraz datę i godzinę przesłania każdego zapytania do naszych serwerów.

 

4. Pozyskiwanie danych osobowych z innych źródeł

Zasadniczo w przypadku pozyskiwania przez nas Pani/Pana danych osobowych z innych źródeł upewniamy się, czy dana firma skontaktowała się już̇ z Panem/Panią w celu powiadomienia o przekazaniu danych lub sami przekazujemy tę informację Panu/Pani w ramach pierwszego kontaktu, jednocześnie podając inne wymagane prawem informacje.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

Ujawniamy dane osobowe użytkowników w celach opisanych poniżej wyłącznie podmiotom wskazanym poniżej – chyba że za wyraźną zgodą Pani/Pana na przekazywanie danych osobowych stronom trzecim innych kategorii wymienionym w innych miejscach. Podejmujemy wszelkie kroki służące zapewnieniu, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, chronione i przekazywane zgodnie z prawem.

 

1. Usługodawcy zewnętrzni

W razie potrzeby zlecamy innym podmiotom (firmom) i osobom wykonanie w naszym imieniu określonych zadań związanych z naszymi usługami w ramach umów o przetwarzaniu danych. Możemy, na przykład, przekazać́ dane osobowe przedstawicielom, wykonawcom lub partnerom w celu zapewnienia hostingu naszych baz danych i aplikacji, świadczenia usług polegających na przetwarzaniu danych bądź́ przesłania Panu/Pani informacji, o które Pani/Pan prosił(-a). Dane udostępniane usługodawcom zewnętrznym są przekazywane wyłącznie w zakresie wymaganym dla realizacji określonego celu. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać́ otrzymanych od nas danych osobowych w żadnym innym celu, w szczególności dla własnych korzyści czy korzyści stron trzecich. Usługodawcy zewnętrzni są umownie zobowiązani do przestrzegania poufności Pani/Pana danych osobowych.

 

2. Przeniesienie aktywów

W przypadku reorganizacji, restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia aktywów (łącznie „przeniesienie aktywów”) możemy przekazywać́ informacje, w tym dane osobowe, w dopuszczalnej skali i w miarę potrzeb, pod warunkiem że strona otrzymująca wyrazi zgodę na traktowanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych. Zobowiązujemy się nadal chronić́ poufność́ danych osobowych oraz powiadamiać́ odpowiednich użytkowników w przypadku, gdy ich dane osobowe staną się przedmiotem innej polityki prywatności.

 

3. Organy administracji publicznej

Ujawniamy Pani/Pana dane osobowe organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy. Na przykład, reagujemy na wezwania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych instytucji administracji publicznej, w tym organów spoza Pani/Pana kraju zamieszkania.

 

4. Przekazywanie danych osobowych za granicę

W niektórych przypadkach konieczne może być́ przesłanie Pani/Pana danych osobowych do innych krajów. Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie również̇ w przypadku, gdy przesyłamy dane osobowe do państw trzecich, w których może obowiązywać́ innych poziom ochrony danych niż̇ w Pani/Pana kraju zamieszkania.

 

6. Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i wdrażamy stosowne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem, uzyskaniem dostępu do przekazywanych, archiwizowanych lub przetwarzanych danych osobowych. Nasze zasady polityki i procedury dot. bezpieczeństwa informacji zostały dostosowane do powszechnie uznawanych norm międzynarodowych. Podlegają one regularnym przeglądom i aktualizacjom uwzględniającym potrzeby biznesowe, zmiany technologiczne i wymogi regulacyjne. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych przysługuje wyłącznie pracownikom, usługodawcom i podmiotom, które potrzebują ich w związku z wykonywanymi obowiązkami.

 

7. Przysługujące Pani/Panu prawa

Każdy podmiot danych ma określone prawa związane z gromadzonymi danymi osobowymi. Dotyczy to całego procesu przetwarzania danych opisanego w niniejszej Polityce prywatności. Szanujemy prawa poszczególnych osób i odpowiednio podchodzimy do Pani/Pana zastrzeżeń.

Na poniższym wykazie umieszczono informacje dotyczące Pani/Pana praw wynikających z przepisów o ochronie danych:

 

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, może ją Pani/Pan wycofać́ w dowolnym momencie, stosując zapisy procedury opisanej w odpowiednim formularzu zgody. Gwarantujemy możliwość́ wycofania zgody w taki sam sposób, w jaki została ona udzielona, np. drogą elektroniczną.

 

Prawo do korekty danych: Może Pani/Pan otrzymać́ od nas korektę danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą. Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą oraz na bieżąco wykorzystywane były precyzyjne, kompletne, aktualne, istotne i oparte o najnowsze dostępne informacje. W stosownych przypadkach zapewniamy dostęp do portalu, w którym użytkownik może przeglądać́ i korygować́ swoje dane osobowe.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Może Pani/Pan otrzymać́ od nas zapewnienie o ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

- zakwestionuje Pani/Pan dokładność́ tych informacji w okresie, w którym musimy zweryfikować́ ich stosowność́,

- przetwarzanie danych jest bezprawne, a Pani/Pan złożył(-a) wniosek o ograniczenie zamiast o wykasowanie danych osobowych,

- Pani/Pana dane nie są już̇ nam potrzebne, ale potrzebuje ich Pani/Pan w związku w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub

- nie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie danych w momencie, kiedy sprawdzamy, czy nasze prawa są nadrzędne wobec Pani/Pana praw.

 

Prawo dostępu do danych osobowych: Może Pani/Pan zwrócić́ się do nas z prośbą o podanie informacji na temat Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, w tym informacji dot. kategorii danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, dotyczących tego, do czego te dane są wykorzystywane, gdzie je otrzymaliśmy (jeżeli nie bezpośrednio od Pani/Pana) i komu zostały ujawnione (jeżeli dotyczy). Może Pani/Pan otrzymać́ od nas bezpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłat za każdą kolejną wydaną kopię.

 

Prawo do przeniesienia danych: Na Pani/Pana wniosek przekażemy Pani/Pana dane osobowe innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się za Pani/Pana zgodą lub jest niezbędne do realizacji umowy. Zamiast otrzymania kopii swoich danych osobowych może Pani/Pan wybrać́ opcję, w której przekazujemy te dane innemu administratorowi wskazanemu bezpośrednio przez Panią/Pana.

 

Prawo do wykasowania danych: Może Pani/Pan otrzymać́ od nas zapewnienie o wykasowaniu Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

- dane te nie są już̇ potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;

- przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. poniżej) i decyduje się Pani/Pan na skorzystanie z tego prawa;

- przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, wycofał(-a) Pani/Pan swoją zgodę i nie ma już̇ podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie danych;

- przetwarzanie danych osobowych było niezgodne z prawem; przetwarzanie danych nie jest niezbędne

- w zakresie wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego od nas ich przetworzenia;

- obowiązują, w szczególności, wymogi ustawowe dot. archiwizacji danych;

- ma to związek z ustanowieniem, wykonaniem lub obroną roszczeń prawnych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu: Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu - w dowolnym momencie - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na konkretną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie odbywa się w oparciu o Pani/Pana zgodę, ale w oparciu o nasz zgodny z prawem interes lub interes strony trzeciej. W takim przypadku przerywamy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić́ dowody prawne i wykazać́ interes nadrzędny odnoszący się do przetwarzania lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli sprzeciwi się Pani/Pan przetwarzaniu danych, musi Pani/Pan sprecyzować́, czy chodzi o ich wykasowanie, czy też o ograniczenie ich przetwarzania przez nas.

 

Prawo do złożenia zażalenia: W przypadku podejrzenia o naruszenie obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony danych może Pani/Pan złożyć́ skargę na ręce organu nadzorującego ochronę danych w kraju zamieszkania lub w kraju, w którym wystąpiło domniemane naruszenie.

Okres: Postaramy się spełnić́ Pani/Pana prośbę w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak się wydłużyć́ ze względu na przyczyny związane z konkretnym prawem lub złożonością wniosku.

 

Ograniczenia dostępu: W niektórych przypadkach nie możemy zapewnić́ Panu/Pani dostępu do wszystkich lub części Pani/Pana danych osobowych ze względu na zapisy ustawowe. W wypadku odmowy dostępu do danych podajemy jej przyczynę.

 

Brak możliwości identyfikacji: W niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie sprawdzić́ Pani/Pana danych osobowych z powodu identyfikatorów podanych przez Pani/Panią we wniosku. Do danych osobowych, których nie możemy wyszukać́, jeżeli poda Pani/Pan swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail nalezą: dane pozyskane za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zidentyfikować́ Pani/Pana jako podmiotu danych, nie możemy spełnić́ Pani/Pana prośby o wykonanie przysługujących Panu/Pani praw zgodnie z zapisami niniejszej części — chyba że otrzymamy dodatkowe informacje umożliwiające taką identyfikację.

 

Wykonanie przysługujących Panu/Pani praw: W celu wykonania przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o pisemny kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Informacje kontaktowe umieszczono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

8. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych

Zasadniczo usuwamy Pani/Pana dane osobowe, jeżeli nie są już̇ potrzebne do realizacji celów, w których je zgromadzono. Niemniej wymogi ustawowe mogą nakazywać́ nam przechowywanie Pani/Pana danych osobowych przez dłuższy okres, np. obowiązek zgłaszania działań niepożądanych.

Poza tym nie usuwamy wszystkich Pani/Pana danych osobowych, jeżeli poprosił(-a) Pani/Pan nas o niepodejmowanie prób kolejnego kontaktu z Panem/Panią w przyszłości. W tym celu przechowujemy rejestry z informacjami o osobach, które nie życzą sobie kontaktu z nami w przyszłości (np. poprzez biuletyny, e-mail). Uznajemy takie wnioski za zgodę na przechowywanie Pani/Pana danych osobowych, chyba że otrzymamy od Pani/Pana inne polecenie.

 

9. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian - według własnego uznania - w podejmowanych przez nas działaniach związanych z zapewnieniem prywatności oraz do wprowadzania korekt do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.  W związku z tym zachęcamy do regularnego przeglądu zapisów niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna na dzień wskazany jako data „ostatniej modyfikacji” podana powyżej. Jeżeli nie ma Pani/Pan konta na naszym Portalu, w przypadku jakichkolwiek zmian poinformujemy Panią/Pana o nich pocztą elektroniczną bądź́ pocztą tradycyjną i prześlemy zaktualizowaną wersję Polityki prywatności. Zobowiązujemy się traktować́ Pani/Pana dane osobowe w sposób zgodny z Polityką prywatności, w myśl której dane te zostały pozyskane, chyba że otrzymamy od Pani/Pana zgodę na traktowanie ich w inny sposób.

 

10. Informacje kontaktowe

Wszelkie pytania dot. ochrony danych, a także wnioski odnoszące się do wykonania przysługujących Panu/Pani praw prosimy kierować́ na adres: rodo@alumaster.pl